Szanowni Pacjenci!

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PRODERMA sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-671) przy ul. Wyłom 16, NIP: 7792443187 adres e-mail: proderma@proderma.pl , numer telefonu 61 663 63 43.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w celu świadczenia usług z zakresu medycyny estetycznej, ochrony stanu zdrowia, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia, w oparciu o zapis art. 9 ust. 2 lit h, art. 6 ust. 1 lit. a – d i f RODO w zw. z ustawami: z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent, z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej, z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty .
 3. W trakcie świadczenia usług medycznych tworzona jest dokumentacja medyczna (w tym także fotograficzna), w której gromadzimy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia, zbierane, w celu postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w zależności od rodzaju dokumentacji tj. przez okres wyznaczony właściwymi
  przepisami prawa, w tym ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Państwa dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania, co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  • upoważnione na podstawie obowiązującego prawa podmioty i instytucje administracji publicznej i samorządowej.
  • firmy świadczące usługi dla Administratora, w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia,  obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansów, ubezpieczeń, serwisu urządzeń.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 7.  Mają Państwo prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz  przenoszenia danych  (jeżeli będzie to możliwe). W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie Państwa zgoda, można ją wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych przed jej cofnięciem.
 8.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.W przypadku, kiedy Państwa dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie na to dodatkowej zgody.
 9.  Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Naszej placówki, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Zarząd Spółki
PRODERMA sp. z o.o. sp. komandytowa